Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA MM-DELFIN 2018/2019

§ 1 Postanowienia ogólne
1. MM-DELFIN Michał Majka z siedzibą w Dobrej, 34-642 Dobra 720, e-mail: majka_michal@go2.pl (zwany dalej Organizatorem) świadczy usługi nauczania w zakresie umiejętności pływania na krytej pływalni w Limanowej, przy ul. Zygmunta Augusta 37, 34-600 Limanowa przez wykwalifikowanych instruktorów wskazanych przez Organizatora.
2. Uczestnik kursu, a w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje regulamin krytej pływalni
w Limanowej, zamieszczony na stronie www.plywalnia.limanowska.pl.
3. Wstęp na pływalnię posiadają osoby ubrane w strój kąpielowy, czepek pływacki i posiadające aktualny bilet wstępu na basen. Uczestnik kursu zaopatruje się w w/w elementy we własnym zakresie.
4. Uczestnik kursu, a w przypadku dzieci małoletnich opiekun prawny oświadcza, iż przed rozpoczęciem nauki pływania skonsultuje się
z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania i złoży u Organizatora oświadczenie w tym przedmiocie.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników kursu na czas świadczenia usługi od następstw nieszczęśliwych wypadków, a uczestnik kursu,
a w przypadku dzieci małoletnich opiekun prawny oświadcza, iż fakt ten akceptuje.

§ 2 Płatności   
1. Warunkiem uczestnictwa w lekcjach nauki pływania jest dokonanie opłaty miesięcznej w przypadku zajęć grupowych lub opłaty za każde zajęcia indywidualne.
2. Lekcje nauki pływania prowadzone są przez cały rok kalendarzowy i mają charakter zajęć:
a) grupowych – jednostka lekcyjna trwa 55 minut:
– 1 raz w tygodniu (opłata miesięczna 80 zł),
– 2 razy w tygodniu (opłata miesięczna 120 zł),
– 3 razy w tygodniu (opłata miesięczna 160 zł).
b) indywidualnych – jednostka lekcyjna trwa 45 minut:
– zajęcia dla 1 osoby – 50 zł,
– zajęcia dla 2 osób – 60 zł,
– zajęcia dla 3 osób – 75 zł.
3. Lekcje nauki pływania w przypadku zajęć grupowych opłacane są z góry za cały miesiąc. Wpłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca osobiście u Organizatora bądź przelewem na następujący rachunek bankowy: 48 1240 5123 1111 0000 5192 9189.
4. Organizator wydaje rachunek na żądanie uczestnika kursu do 7 dni od dnia dokonania wpłaty.
5. W razie braku płatności Organizator – po uprzednim poinformowaniu uczestnika kursu – zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług aż do momentu uregulowania należności.

§ 3 Nieobecności
1. Organizator zapewnia możliwość realizacji usługi w innym terminie (tj. odrobienia nieobecności na innych zajęciach) powstałej jedynie
w przypadku: udokumentowanej choroby, niedyspozycji u kobiet, bądź zdarzenia wynikającego z siły wyższej.
2. Aby zrealizować usługę w innym terminie, koniecznym jest telefoniczne zgłoszenie nieobecności instruktorowi prowadzącemu (połączenie telefoniczne lub wiadomość SMS) z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. Zajęcia należy odrobić w terminie nie przekraczającym cztery tygodnie licząc od dnia nieobecności.
3. Za nieobecność na lekcji nauki pływania nie przysługuje zwrot kosztów. Zajęcia można odrobić na zajęciach w innej grupie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z instruktorem prowadzącym.
4. W przypadku nieobecności uczestnika kursu na zajęciach z przyczyn innych, niż wskazane w §3ust. 1 lub zgłoszonych z naruszeniem § 3 ust. 2 uczestnikowi nie przysługuje prawo do realizacji usługi w innym terminie.

§ 4 Uwagi końcowe
1.W sytuacji braku realizacji usługi z przyczyn technicznych (np. awaria urządzeń na basenie itp.) Organizator zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmiany instruktora prowadzącego, zmian godzin zajęć oraz zmian cennika zajęć
z przyczyn od niej niezależnych.
3. Organizator zapewnia uczestnikom zajęć wykwalifikowaną kadrę trenersko-instruktorską.
4. Wszelkie uwagi i wnioski należy kierować do instruktorów prowadzących zajęcia, ewentualnie mailowo bądź telefonicznie na wskazany adres Organizatora.
5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku, o której mowa w Deklaracji przystąpienia do szkoły Organizatora oraz uczestnictwa w zajęciach nauki pływania obejmuje przeniesienie autorskich praw majątkowych do publikacji wizerunku uczestnika kursu celem promocji świadczonych usług na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
6. Termin wypowiedzenia warunków niniejszego regulaminu oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług wynosi 1 miesiąc na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a następnie przesłać na adres siedziby Organizatora.


www.000webhost.com